A logopédiai szakszolgálat: 

Feladatainak ellátása során az iskolai tanév rendjéhez igazodik.

A közoktatási törvény a beszédjavítást alapellátási feladatnak tekinti, mely ingyenes. 

A logopédiai munka: 

A pedagógia eszközeivel segíti, támogatja az óvodai anyanyelvi munkát. 

A logopédus 

Munkája több feladatra osztható: 

Első a beszédállapot feltárása, majd a szükséges terápiás folyamat megindítása, végül a beszédállapot és kommunikációs készség felmérése. 

Nagycsoportos óvodásoknál 5-6 éves korban a szűrő eljárások kiterjednek részben a beszédállapot feltérképezésére, másrészt a részképesség-,részfunkciózavarok prognosztizálására is. 

Legfőbb feladata: 

Hogy segítse a tankötelezettséghez szükséges anyanyelvi szint elérését. Ennek érdekében munkája során a gyermekek kevésbé fejlett vagy hiányzó részképességeit folyamatosan fejleszti.

 A logopédus a beszédhibák felszámolásával ép beszédet hoz létre.

A tiszta artikuláció, az anyanyelv megfelelő fejlettsége elengedhetetlen

az olvasás-írás tanításához, valamint az ismeretszerzés beszéddel összefüggő eszközrendszerének elsajátításához.

Fokozza a kommunikációs készséget, oldja a beszédhibákkal járó gátlásokat, az esetleges beszédfélelmet, fejleszti a szókincset és a gondolkodási műveleteket. 

Munkája szakaszokra tagolódó folyamatban zajlik 

A kezdő szakaszban történik a hiányzó képességek fejlesztése, fokonként az auditív észlelés, a hallási figyelem, valamint a beszédértés kiépítése.

Ezzel párhuzamosan indul az artikulációs mozgások kialakítása, a finom mozgások harmonizálása. Ezt követi a hiányzó hangzók kialakítása,

rögzítése, majd szavakban, mondatokban való begyakorlása. Végül az életkornak megfelelő spontán beszéd fejlesztése.

 

A logopédiai munka mindvégig alkalmazkodik a gyermekek életkorához. 

A kis csoportos vagy egyéni foglalkozások a figyelem terhelhetőségétől függően maximálisan 45 perces időtartamúak. A logopédus játékos módszerekkel, színes és változatos szemléltető eszközök alkalmazásával

segíti a tudatos figyelem és emlékezet, valamint a tiszta beszéd elsajátítását.

 

A logopédiai terápiában a gyermek cselekvő aktivitása a döntő tényező.

Mindez csak az életkori szinthez alkalmazkodó, játékos módszerek alkalmazásával valósítható meg. 

 

Logopédusunk: Deák Gabriella – Gabi néni

   Óvodánkban tartózkodik:

                   Kedden:     800 – 1200

                 Szerdán:     800 – 1200

             Pénteken:      800 – 1000 

 Fogadóóra, előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezni Ildikó néninél, az óvodatitkárnál lehet.