KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Intézmény hivatalos neve: Kőbányai Gézengúz Óvoda

Intézmény hivatalos címe: 1107 Budapest, Zágrábi utca 13/A.

OM száma: 034431

 • Óvodapedagógusok száma: 10 fő
 • Pedagógiai asszisztens: 1 fő
 • Pszichológus:1 fő
 • Dajka: 4 fő
 • Kertész, karbantartó: 1 fő
 • Óvodatitkár: 1 fő
 • Gondnok: 1 fő
 • Óvodapedagógusok végzettsége: 10 fő óvodapedagógusi diploma 
 • Óvodapedagógusok további képesítései: 3 fő szakvizsga
 • Pedagógiai asszisztens végzettsége: érettségi
 • Pszichológus végzettsége: egyetemi diploma
 • Dajkák végzettsége: dajkaképző
 • Az óvodai nevelési év rendje: 2017. szeptember 1. - 2018. augusztus 31.
 • Nyitva tartás: 6,00-tól – 18,00-ig
 • Nyári zárás ideje előreláthatólag: 2018.06.25. – 2018.07.22.
 • Engedélyezett maximális gyermeklétszám:100 fő
 • Óvodai csoportok száma, a csoportba járó gyermekek létszáma:
  • Zöld csoport:    24 fő
  • Sárga csoport:  23 fő
  • Piros csoport:   24 fő
  • Kék csoport:     25 fő

Az oktatási és kulturális miniszter 32/2008.(XI.24.) OKM rendeletének 4.§-a értelmében a Kőbányai Gézengúz Óvoda az alábbi adatokat teszi közzé:

 Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

• A jegyző, a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Azok a gyermekek is jogosultak részt venni az óvodai nevelésben – szabad férőhely esetén –, akik a jogviszony megkezdésére kapott naptól számítva hat hónapon belül töltik be a harmadik életévüket.

• A jelentkezést megelőzően lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleinek, hogy nyílt nap keretében megismerkedjenek óvodai nevelésünkkel, az intézmény dolgozóival. 

• A jelentkezés és az elsődleges ismerkedés alkalmával valamennyi szülő számára biztosítjuk az intézmény házirendjének megismerését, illetve az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázására is lehetőség nyílik

• Az óvoda feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása (az óvoda felvételi körzete az önkormányzat és az óvoda honlapján található).

• A szülő a gyermek óvodai felvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik (amennyiben az óvoda férőhellyel rendelkezik).

• Az óvodába történő jelentkezés lehetőség szerint a gyermek és szülő / szülei személyes megjelenésével történik.

• A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol szülője dolgozik. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

 Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai

• Lakóhely szerint az óvoda  működési  körzetéhez tartoznak.

• A Budapest X. kerületben laknak.

• A gyermek testvére az adott intézménybe jár, ill. testvére közeli társintézménybe jár (bölcsőde, iskola).

• A szülő/k munkahelye munkáltatói igazolás alapján a Budapest X. kerületben van.

Amennyiben a gyermeket a körzetes óvodájába helyhiány miatt nem tudjuk felvenni, az óvodavezető a fenntartóval egyeztetve koordinálja a gyermek elhelyezését.

• Felvételi kérelem elbírálásáról, határozat formájában értesítjük a szülőt.

Elutasítás esetén a szülő(k) fellebbezést nyújthatnak be az óvoda vezetőjének.

• A beiratkozás lezárását követően a felvételt nyert gyermekek szülei számára, szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az óvoda életrendjéről, valamint a gyermek óvodai csoportba történő beosztásáról.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető jogosult dönteni.

Szakértői Bizottsági Szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek csoportba sorolása az óvodavezető kompetenciája, de kikéri az óvodapedagógusok véleményét is.

Amennyiben a személyi feltételekben változás történik, egyéb nyomós indok áll fent (akár nevelési év közben), a gyermekcsoportok érdekében év közben is sor kerülhet az óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására.

 

• A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb abban a naptári évben, amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. Ha a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését.

A beiratkozásra meghatározott idő

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, időpontját a Fenntartó határozza meg. A beiratkozás pontos idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről, azt megelőzően legalább 30 nappal a fenntartó rendelkezései szerint hirdetményt teszünk  közzé, valamint az óvodai hirdetőtáblán, az óvodai honlapon tájékoztatjuk a szülőket.

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységként, a térítési díj a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

30/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által fenntartott óvodákban fizetendő tandíjról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX.

törvény 23. §(5) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket

rendeli el:

l. A rendelet hatálya

1.§

(l) E rendelet hatálya a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a

továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő óvadára terjed ki.

(2) E rendelet hatálya a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (7)

bekezdésében meghatározott nem magyar állampolgárra terjed ki.

2. A tandíj mértéke

2.§

A tanévre fizetendő tandíj mértékét az l. melléklet határozza meg.

3. A tandíjkedvezmény

3.§

(l) A gyermeket aszociális helyzete alapján tandíjkedvezmény illeti meg. Ha a gyermek,

illetve a törvényes képviselője háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem a legkisebb

öregségi nyugdíj

a) 131% -13 5%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj l %-a,

b) 136% -140%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 20%-a,

c) 141% -150%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 30%-a,

d) 151% -160%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 40%-a,

e) 161% -170%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 50%-a,

j) 171% -180%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 60%-a,

g) 181% -190%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 70%-a,

h) 191% -200%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 80%-a,

i) 20 l% -21 0%-a, a fizetendő tandíj az l. mellékletben meghatározott díj 90%-a.

(2) Az (l) bekezdésben meghatározott díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell

igazolni.

(3) Az (l) bekezdésben meghatározott díjkedvezmény iránti kérelmet nevelési évenként

kétszer az intézmény vezetője bírálja el.

(4) A díjkedvezmény iránti kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani szeptember

15-éig, illetve január 15-éig. 

4. Eljárási rendelkezések

4.§

A tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok alkalmazásával száz

forinttal osztható díjat kell meghatározni.

5.§

(l) Az intézmény vezetője a fizetendő tandíjról írásban értesíti a törvényes képviselőt. Az

értesítés tartalmazza a fizetendő tandíj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a

fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget.

(2) A tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő

tűzésével felhívja a törvényes képviselőt a fizetési kötelezettség teljesítésére, egyúttal

figyelmezteti a jogkövetkezményekre.

(3) A tandíj befizetésére, illetve visszafizetésére vonatkozó szabályokat az intézmény

vezetője a házirendben határozza meg. 

A tandíj mértéke a Kőbányai Gézengúz Óvodába 410.158 Ft / fő / tanév

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

25/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés

igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló

26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (l) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

törvény 151. § (2a) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a nevelési-oktatási

intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról és a térítési díjak

mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelete l. melléklete helyébe az l. melléklet

lép.

l. melléklet a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés

igénybevételének módjáról és a térítési díjak mértékéről szóló

26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények gyermekétkeztetési térítési díjainak mértéke

I. Óvoda

Ill. A napközi otthonos óvoda gyermekétkeztetési díjának összege (nettó Ft/nap/fő)

tízórai               ebéd                       uzsonna                           összesen                      %

48                    198                          38                                     284                            100

24                     99                           19                                     142                              50 

A fenntartó nevelési- oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai

A 2016/2017. nevelési év óvodai beszámolója 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

Elnök: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a közoktatási intézmények tanévenként, nevelési évenként egy alkalommal kötelezhetők arra, hogy a tevékenységükről átfogó beszámolót készítsenek a fenntartónak. A beszámolókból kiderül, hogy az óvodaudvarok folyamatos karbantartása - néhány óvoda esetében a felújítása szükséges, mert az udvar nem megfelelő állapota jelenti a legnagyobb baleseti kockázatot a gyermekek számára. Problémát jelent, hogy négy-nyolc éven belül várhatóan az óvodapedagógusok több mint 40%-a nyugdíjba vonul. Általánosan jellemző, hogy nehézségbe ütközik az üres álláshelyek betöltése, ezért az óvodavezetők 50%-a szerint veszélybe kerülhet az óvodák működése. Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése, kérdése, észrevétele van, jelezze. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri, hogy a Bizottság hozza meg döntését a 418. számú előterjesztés elfogadásáról. 

261/2017. (VIII. 22.) HB határozat 
a 2016/2017. nevelési év óvodai beszámolóiról 
(10 igen, egyhangú szavazattal) 
A Humánszolgáltatási Bizottság a Kőbányai Gézengúz Óvoda, 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja. 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények események időpontja:

A Kőbányai Gézengúz Óvoda 2017/2018 nevelési évének programjai 

Autómentes nap: 2017. szeptember 22. 
Népmese világnapja: 2017. szeptember 29. 
Állatok világnapja: 2017. október 4. 
„Gesztenye ünnep” kézműves délután: 2017. október 11. 
Nemzeti ünnepünk Október 23.: 2017. október 20. 
Iskolaválasztási fórum: 2017. november 22. 
Adventi játszódélután 2017. november 29. 
Mikulásvárás: 2017. december 6. 
Karácsonyi ünnepély: 2017. december 15. 
Farsang: 2018. február 7. 
Kék nagy-középső csoport nyílt nap: 2018. február 14. 
Zöld nagy csoport nyílt nap: 2018. február 15. 
Sárga kis-középső csoport nyílt nap: 2018. február 21. 
Piros kis csoport nyílt nap: 2018. február 22. 
Nemzeti ünnepünk Március 15.: 2018. március 14. 
Víz világnapja: 2018. március 21. 
Húsvét: 2018. március 28. 
Egészségnap: 2018. április 5. 
Nyílt délelőtt érdeklődő új ovisok szüleinek: 2018. április 17. 
Föld napja: 2018. április 18. 
Játszódélután új ovisoknak: 2018. április 19. 
Anyák napja: 2018. május 2-4. 
Madarak és fák napja: 2018. május 10. 
Gézengúz napok: 2018. május 24-25. 
Csoportok évzáró programja: 2018. május 28-31. 
Ballagás: 2018. június 8. 
Apák napja: 2018. június 11-15.